Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Kis utcai Óvoda

kis utcai ovi

Ságodi Telephely

s godi_csoport_ _bej rat

Mikes Kelemen utcai Tagóvoda

mikes_utcai_tag voda_ _bej rat

Szivárvány téri Tagóvoda

sziv rv ny_t sri_tag voda_ _udvar_2
Óvodánk, a Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda 1995. óta működik ebben a szervezeti formában. Az egyes tagóvodák gyökerei azonban sokkal mélyebbre nyúlnak vissza.

A Kis utcai Óvodát, városunk egyik legszebb óvodáját 1982-ben vehették birtokukba az óvodások. A belváros szívében, főútvonaltól elzártan, ideális környezetben, - bölcsőde és a Dózsa György Tagiskola között helyezkedik el. Tágas udvara az Önkormányzat Tündérkert Programjának első láncszemeként jutott EU szabványos játékokhoz, amit nagyszerű új eszközökkel, ütéscsillapító burkolatú sportpályával egészített ki alapítványuk. Tág belső tere is kiváló fejlesztési lehetőségeket kínál. Nevelőközösségük sokoldalú, jól felkészült, alkotó munkát végez. Sajátjuk a nevelőmunka folyamatos fejlesztése érdekében végzett innovatív tevékenység. Kezdetek óta kiemelt területe az óvodának az egészséges életmódra nevelés: az egészséges életvitel iránti igény fejlesztése, az egészséget károsító magatartás visszaszorítása. A napi tartásjavító, lábboltozat erősítő tornán túl bekapcsolódtak a tenisz, a kosár, a foci programokba, a gyermekek nagy része korcsolyázni jár. 1998. szeptemberétől nagy örömmel használják intézményünk nagycsoportosai az Egészségünkért Alapítványuk által létrehozott beltéri vízhezszoktató medencét.

A Mikes utcai Tagóvoda 1962-ben épült. Kellemes zöldövezetben, összeszokott, szeretetet és értékeket közvetítő óvónőkkel és dadusokkal neveli az őket választó szülők gyermekeit. A visszajelzések a szülők elégedettségére engednek következtetni. A többi tagóvodához hasonlóan itt is fakultatív tevékenységek színesítik a nevelő-oktató munkát. (prevenciós torna, vizuális műhely) Hagyománnyá vált az alapítványi bál és a juniális megrendezése. Az elmúlt években esztétikus új fajátékokkal, mászókákkal bővült az udvari játéklehetőség. 2003-tól tornaszoba szolgálja a gyermekek mozgásigényének kielégítését.

A Ságodi úti csoportja 1991-től oldja meg a városrész óvodáztatási gondjait. Születése óta az Ady óvoda integrált tagóvodájaként illetve csoportjaként működött, majd 2012. szeptember 1-je óta a Kis utcai Óvoda 13. csoportja. Tágas udvar, kellemes, jól felszerelt csoportszoba és tornaterem szolgálja a gyermekek fejlődését. Nagy élményt jelent a valamennyi tagóvoda gyermeke részére szervezett Erdei ovi program.

A Szivárvány téri Tagóvoda Zalaegerszeg csácsbozsoki városrészében, családi házas zöldövezetben helyezkedik el. Az óvoda 1997-ben került kialakításra, belső átépítéssel a modern iskolaépületben. A két csoportos, jól felszerelt óvoda lelkes használója – az épület adottságaiból s a hagyományainkból adódóan – a könyvtárnak, az ünnepségek megrendezésére alkalmas tágas aulának, a Dús László galériának, a jól felszerelt tornacsarnoknak. Udvarunkat 2009. nyarán az EU szabványnak megfelelően alakítottuk ki, s szereltük fel biztonságos játszószerekkel. Az iskolával közösen szervezett ünnepségek, programok mélyítik kapcsolatunkat. A kezdetek óta teltházzal működő óvodában, nagy szeretetben, tudásunk legjavát adva neveljük, fejlesztjük gyermekeinket.

Ahány ház, annyi szokás, a tagóvodák is sajátos arculattal rendelkeznek, melyek a munka minőségét emelik, belopva a társóvodák életébe a sokszínűséget, ötleteket, a magas szinten jelenlévő szakmaiságot. Valljuk, hogy a sokszínűséget az óvónők módszerei, felkészültsége, érdeklődési köre jelenti. A lényeg a gyermek, a gyermek szeretete és érdekeinek figyelembe vétele. Nevelőközösségünk, a nevelőmunkát segítő dolgozóink alkotó együttműködésével bízunk programunk sikerében. Reméljük, hogy mindenki „szétszórja kincsét” – szeretetét, tudását -, nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek között is.

Hitvallás: A gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség.

Óvodánk: Az óvás, gondoskodás, játékba, szabad tevékenységekbe való beépülés terepe, ahol biztosítjuk a gyermek számára a harmonikus személyiség, életkori specifikus tulajdonságok kibontakoztatását és megerősítését. Ezzel egy időben alakítjuk a szociális és értelmi, erkölcsi, közösségi nevelés, belső, pszichikus feltételeit, mely elengedhetetlen az iskolai élethez. Valljuk a befogadó pedagógiai nevelést, a többségtől bármilyen szempontból eltérő gyermekek elfogadását, hátrányok kiegyenlítését. Segítjük őket előzetes tudásukra, tapasztalásukra támaszkodva, hogy a maguk módján, a maguk ütemében saját képességeik szerint fejlődjenek.

Ebben a pedagógiai rendszerben óvodapedagógusaink szerepe előkészítik a gyermekek számára a „nagy találkozásokat”, élményeket:
 • „Prózai feladatuk”: az anyagok, eszközök, élményforrások biztosítása, előkészítése.
 • „Lírai feladatuk”: a baráti, segítő, bizalmas légkör felkínálása.
 • Olyan szituációk, hangulatok megteremtése, melyek hatásaként a gyermekek megnyilatkoznak, ihletet kapnak az alkotásra, arra való törekvés, hogy e művészi ihletésű kibontakoztatás egyaránt segítse a gyermek és pedagógus önmegvalósítását.
 • Elősegítik a gyermek szabad önkifejezésének, közlési vágyának légkörét, melyhez inspiráló, segítő, megértő és befogadó közeget hoznak létre.
 • A gyermekek elmondhatják, elénekelhetik, lerajzolhatják, ami foglalkoztatja őket.
 • Mozgással, gesztusokkal, a drámapedagógia eszközeivel eljátszhatják, bábokkal megeleveníthetik maradandó élményeiket, újrateremthetik a világot, ahogyan Ők képzelik.
 • Saját megfigyeléseikre, tapasztalataikra támaszkodva gazdagodhat egyéniségük, fejlődhetnek képességeik és formálódhat jellemük is.
 • Az óvodás élet teljes folyamata a gyermekek pozitív erkölcsi értékeinek, környezettudatos magatartásának kialakítását szolgálja.
 • Figyelembe veszi a családi nevelést, az otthonról hozott élményeket, a hazához, a tájhoz, a kultúrához való kötődést.
 • Biztosítja minden gyermek számára, hogy magas színvonalú, szeretetteljes nevelésben részesüljön és a meglévő hátrányok csökkenjenek.
 • Ellenőrzése, értékelése segítse elő a gyermek reális önértékelésének kialakulását, újabb tevékenységre ösztönözzön, pozitív, egyénre szabott és építő jellegű legyen.

A családok szociokulturális háttere nagyon különböző, megtalálhatók a kimagasló anyagi körülmények között élők és a megélhetési gondokkal, egyre több esetben létbizonytalansággal küzdők is. A szülők iskolázottsága, életmódja, lakáskörülményei, jövedelemszintje, értékrendje nagy megosztottságot mutat. Gyermekeink többségénél gondot okoz az élmény-, és mozgásszegény életmód. Valljuk, hogy a szülő a gyermek első számú nevelője, az óvodapedagógus a felkészült szakember, a segítőtárs, és az óvodai nevelés felelőse. Feladata a családi nevelés kiegészítése, ezért a családdal szorosabb együttműködést alakítunk ki. Tiszteletben tartjuk a szülői és a gyermeki jogokat, a gyermekek védelmét. Ennek eredménye, hogy kapcsolatunk tartalmas, a szülők többsége partnerként vesz részt az együtt nevelésben. Biztosítjuk a nemzetiségekhez tartozó gyermekek esetében az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését. A kölcsönös bizalom kiépítésével érdekeltté tesszük őket az óvodai élet megismerésében, támogatásában, és az aktív részvételben.
Jó véleménnyel vannak óvodánkról, elképzeléseink megvalósításához minden segítséget megadnak. Intézményünk eredményes és sikeres működésének eszköze a minőség tudatos kezelése. Ennek érdekében törekszünk partnereink igényeinek, elvárásainak megismerésére és teljesítésére.

A vezetőség elkötelezett a minőségi munka folyamatos fenntartása iránt, s a célok megvalósítását a teljes dolgozói kör támogatja. Kitűzött céljaink megvalósításával óvodánk népszerűségét szeretnénk megőrizni. A partneri igényfelmérés szerint a szülők legfontosabbnak tartják: gyermekek szeretetét, egészséges életmód alakítását, biztonságos, egészséges környezet biztosítását, gondolkodás, értelmi képességek fejlesztését. Valljuk azokat a humanisztikus alapértékeket, amely szükséges a különleges bánásmódot igénylő gyermekek neveléséhez. Biztosítjuk a különbözőségeket elfogadó környezet megteremtését, a gyermekek specifikus fejlesztését, a nevelésükhöz, fejlesztésükhöz szükséges módszerek, terápiás eljárások szakszerű megválasztását és alkalmazását.

„ Minden ember egy megismételhetetlen csoda, és a hozzávezető útnak is csodának kell lennie.” Erich Fromm

Kapcsolat

Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.

Igazgató: Horváthné Ambrus Marianna

Telefon:
+36 92/598-731
+36 92/598-732

E-mail:
ady.ovi@zelkanet.hu
adyovoda@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 
6.45 - 17.15

„Angyalkert” az Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18954502-1-20
Bankszámlaszám: 10404900-49014592

Egészségünkért Alapítvány
Adószám: 19277215-1-20
Bankszámlaszám: 75500258-11030070
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Ságodi telephely
8900 Zalaegerszeg, Ságodi u. 94/A.

Telefon:
+36 92/630-266

E-mail:
sagodovi@zelkanet.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 
6.45 - 17.15
 
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai Tagóvoda
8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 2/A.

Tagintézmény igazgató: Kovács Józsefné

Telefon:
+36 92/313-560
+36 92/630-267

E-mail:
mikesovi@zelkanet.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 
6.45 - 17.15

„Játékvár” a Mikes Kelemen úti Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18956580-1-20
Bankszámlaszám: 10404900-49515354-55481018
 
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Szivárvány téri Tagóvoda
8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.

Tagintézmény igazgató: Németh Erika

Telefon:
+36 30/220-2669

E-mail:
zegszivarvanyovi@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 
6.45 - 17.15